ЕСТИ

ЕСТИ

М И С И Я •

Да подпомагаме икономическите оператори да повишават безопасността, качеството и ефективността на своите продукти и процеси, чрез специализираните си услуги в областта на оценяване на съответствието. Да създаваме дългосрочна добавена стойност за бизнеса и обществото като цяло.