Сертификация на технически продукти 

Сертификация на технически продукти 

ЕСТИ извършва процедури по оценяване на съответствието, необходими за поставянето на СЕ маркировка.

Директивите и Регламентите , които определят категориите продукти, изискващи СЕ маркировка са повече от 28. Общите условия на тези директиви и регламенти съдържат основните изисквания, на които трябва да отговаря продуктът (например безопасност). Производителите, други икономически оператори, или органи за оценяване на съответствието могат да използват хармонизираните европейски стандарти, за да докажат, че продукти, услуги или процеси са съобразени със съответното законодателство на ЕС.

СЕ маркировката е задължителна за голям брой продукти. Тя е знак за съответствие, който показва че продуктът е оценен и отговаря на изискванията за безопасност на приложимата директива.

Като нотифициран орган NB 2853, ЕСТИ ЕООД извършва оценяване на съответствието на:

  • Радиосъоръжения
  • Машини
  • Лични предпазни средства

За продуктите от своя обхват ЕСТИ извършва и доброволна сертификация.

Правилата за извършване на доброволната сертификация са дадени в „Регламент за извършване на доброволната сертификация от ЕСТИ  ЕООД”.

(нотифицирани и назначени организации, прилагащи нов подход) база данни.