Машини

Машини

Оценяване съответствието на машини

Директива 2006/42/EO е в основата на европейското законодателство за регулиране на сектор машини от отрасъл машиностроене.
Тя осигурява нормативната база за хармонизиране на съществените изисквания за здраве и безопасност по отношение на машините за целия Европейски съюз.

Основно изискване към машините, за да бъдат пуснати на единния европейски пазар, е да отговарят на изискванията на Директивата. Участието на трета независима страна – нотифициран орган се изисква когато машините попадат в обхвата на Анекс IV на Директивата.

Какво включва услугата на ЕСТИ?

  1. ЕСТИ е нотифициран орган с идентификационен номер NB 2853 от регистъра на Европейската комисия за Директива 2006/42/ЕO Машини и е оправомощен от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).  Извършва оценяване на съответствието на машини  от обхвата на Анекс IV на Директивата по процедура „ЕО изследване на типа”.

Maшини от обхвата на Анекс IV, за които ЕСТИ предоставя услуги по оценяване на съответствието –  „Списък на обхвата на машини съгласно Приложение №2 на НСИОСМ, за които НО ЕСТИ предоставя услуги по оценка на съответствието

Базови документи и информация

Въведена в национално законодателство с:

Информация за Заявителя за оценка на съответствието на Машини

 

За кого се отнася услугата по оценяване на съответствието?

Задължението за удостоверяване на съответствието с изискванията на директивата се отнася до лица или организации, които пускат машината на пазара за пръв път в рамките на Европейския съюз, и до тези, които извършват модификации на машината.

Ползите за вас

  • Оценяването на съответствието Ви гарантира, че Вашата машина е проектирана и изпълнена в съответствие с изискванията за здраве и безопасност;
  • Носи Ви увереност, че машината отговаря на изискванията на Директива Машини;
  • Предоставя Ви конкурентно предимство;
  • Улеснява свободното движение на машини в ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП)

ЕСТИ  ЕООД е правомощен е от ДАМНТ с разрешение № ……. от …… Обхват на нотификация – NANDO  – NB 2853