Лични предпазни средства

Лични предпазни средства

ПРЕДСТОЯЩА НОТИФИКАЦИЯ

Оценяване съответствието на Лични предпазни средства

Регламент (ЕС) 2016/425  за Лични предпазните средства е в основата на европейското законодателство за регулиране на проектирането и производството на ЛПС в страните наЕС.
Той осигурява нормативната база за хармонизиране на съществените изисквания за здраве и безопасност по отношение на Личните предпазните средства за целия Европейски съюз.

Основно изискване към Личните предпазните средства , за да бъдат пуснати на единния европейски пазар, е да отговарят на изискванията на Регламента.

Какво включва услугата на ЕСТИ?

Направление оценяване съответствието на Лични предпазните средства към ЕСТИ извършва оценяване на Лични предпазните средства при заявено желание на икономически оператор и издава Сертификат след констатирано съответствие на Личните предпазни средства с приложимите съществени изисквания. Процесът на оценяване на съответствието включва извършване на необходимите изпитвания.

Базови документи и информация

Въведена в национално законодателство с:

Информация за Заявителя за оценка на съответствието на Лични предпазни средства

За кого се отнася услугата по оценяване на съответстивето?

Задължението за удостоверяване на съответствието с изискванията на Регламента се отнася до лица или организации, които пускат Лични предпазни средства на пазара за пръв път в рамките на Европейския съюз, и до тези, които извършват модификации на Лични предпазни средства.

Ползите за вас

  • Оценяването на съответствието Ви гарантира, че Вашето Лично предпазно средства е проектирано и изпълнено в съответствие с изискванията за здраве и безопасност;
  • Носи Ви увереност, че Личното предпазно средства отговаря на изискванията на  Регламент (ЕС) 2016/425;
  • Предоставя Ви конкурентно предимство;
  • Улеснява свободното движение на Лични предпазни средства в ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП)