Радиосъоръжения

Радиосъоръжения

Оценяване съответствието на Радиосъоръжения                                                   

Директива 2014/53/ЕС за предоставянето на пазара на радиосъоръжения и оценяване на съответствието е в основата на европейското законодателство за регулиране на сектор Радиосъоръжения. Тя осигурява нормативната база за хармонизиране на съществените изисквания за здраве и безопасност по отношение на Радиосъоръжения за целия Европейски съюз.

Основно изискване към Радиосъоръженията  да бъдат пуснати на единния европейски пазар, е да отговарят на изискванията на Директивата. Участието на трета независима страна – нотифициран орган се изисква  за всички Радиосъоръжения.

Какво включва услугата на ЕСТИ?

  1. ЕСТИ е нотифициран орган с идентификационен номер NB 2853 от регистъра на Европейската комисия за Директива 2014/53/ЕС за Радиосъоръжения и е оправомощен от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) с Разрешение № 141-ОС/07.04.2020г. Извършва оценяване на съответствието на Радиосъоръжения съгласно „Модул В: ЕС изследване на типа” по НСИОСР за  радиосъоръжения.

Направление оценяване съответствието на Радиосъоръжения към ЕСТИ извършва оценяване на Радиосъоръжения при заявено желание на икономически оператор и издава Сертификат след констатирано съответствие на Радиосъоръжението с приложимите съществени изисквания.

Базови документи и информация

За кого се отнася услугата по оценяване на съответстивето

Задължението за удостоверяване на съответствието с изискванията на Директивата се отнася до лица или организации, които пускат Радиосъоръжението на пазара за пръв път в рамките на Европейския съюз, и до тези, които извършват модификации на Радиосъоръжението.

 

Ползите за вас

  • Оценяването на съответствието Ви гарантира, че Вашето Радиосъоръжение е проектирано и изпълнено в съответствие с изискванията на Директива 2014/53/ЕС за предоставянето на пазара на радиосъоръжения и оценяване на съответствието, Директива за съществените изисквания и оценяване на съответствието на ел. съоръжения предназначени за използване в определени граници на напрежението, Директива за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост и съответните национални закони, там, където Радиосъоръжението ще се ползва.
  • Предоставя Ви конкурентно предимство;
  • Улеснява свободното движение на Радиосъоръжения в ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП)