Политика по оценка на съответствието

Политика по оценка на съответствието

– Настоящата ПОЛИТИКА ПО ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО е огласена, разбрана, прилагана, и поддържана на всички равнища в “ЕСТИ” ЕООД.

– Поема и носи персоналната отговорност за периодичния преглед и актуализиране на ПОЛИТИКАТА ПО ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО с оглед на нейната адекватност и непрекъснато усъвършенстване, която да се основава на проверени факти при вземането на решения.

– Сътрудниците на НО “ЕСТИ” ЕООД не са подложени на вътрешен комерсиален, финансов или друг натиск, който би могъл да повлияе негативно върху качеството на работата и.

– НО “ЕСТИ” ЕООД и нейният персонал не участват по никакъв начин в разработването, доставката, монтажа, не е купувач, собственик, потребител или лице, което поддържа производството на продуктите, на които се провежда оценка на съответствието, нито е упълномощен представител на някоя от тези страни.

– НО “ЕСТИ” ЕООД изпълнява всички дейности при строго съблюдаване на производствената и търговска тайна.

– Като нотифициран орган поема отговорността при евентуално грешни оценки на съответствието със съществените изисквания в обхвата си на нотификация, като за целта има сключен договор за застраховка „Обща гражданска отговорност при дейностите по оценка на съответствието” за причинени от нея вреди на трети лица.

– Постоянната цел е осигуряването на пазара с достоверни, обективни и безпристрастни ОС, които да се приемат безрезервно от клиентите.

– ПОЛИТИКАТА ПО ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО е насочена за реализиране на стратегическата цел – постигане и поддържане напълно съответствие с изискванията на ISO/IEC 17065:2012 «Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги».

– Съдейства, в рамките на своята компетентност за поддържане и повишаване на квалификацията на сътрудниците.

– Предоставя необходимите технически и финансови ресурси за качествено и в срок изпълнение на предлаганите услуги.