Политика за лични данни

Политика за лични данни

НО ЕСТИ ЕООД стриктно спазва изискванията на Закон за защита на личните данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Обработването на Вашите данни ще се извършва единствено и само доколкото е необходимо за изпълнение на договор (сключен с Вас или с лице, с което пряко или косвено сте в договорни отношения) или с оглед намерение за сключване на договор, необходимо за спазване на законовите ни задължения (за отчитане на продажбите на стоки и услуги, изпълнение на данъчни и осигурителни задължения, за спазване на трудовото законодателство и др.п.), необходимо, за да защитим своите легитимни и признати от закона интереси (имущество, репутация, производствени процеси и др.п.) или се основава на Вашето съгласие.